Säännöt

Hollolan Avantouimarit ry:n säännöt

Yhdistysrekisterin 29.1.2018 hyväksymät säännöt

 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka: Yhdistyksen nimi on Hollolan Avantouimarit ry ja sen kotipaikka on Hollolan kunta.  Alempana olevissa säännöissä sanotaan Hollolan Avantouimarit ry:tä yhdistykseksi.

 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu: Yhdistyksen tarkoituksena on talviuinnin ja siihen liittyvän toiminnan edistäminen tarjoamalla mahdollisuuden talviuinnin harrastamiseen sekä tekemällä tunnetuksi talviuinnin vaikutuksia. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää esitelmä-, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia, tempauksia, retkiä ja matkoja seuran jäsenille sekä harjoittaa julkaisutoimintaa ja toimii muilla vastaavilla tavoilla tarkoitusperiensä toteuttamiseksi. Yhdistys voi myöntää apurahoja. Yhdistys on oikeutettu hankkimaan ja omistamaan kiinteää ja irtainta omaisuutta, vastaanottamaan lahjoja ja testamentteja sekä varojensa kartuttamiseksi järjestämään tavanomaista kioskikauppaa ja toimeenpanemaan juhlia, arpajaisia ja rahankeräyksiä hankittuaan asianomaisen luvan. Yhdistys toimii yhteistoiminnassa Hollolan kunnan kanssa ja sen avustuksella pitää kunnossa avantouintipaikan. Yhdistys harjoittaa yhteistoimintaa samoja tarkoitusperiä palvelevien seurojen ja yhdistysten kanssa.

 3. Jäsenet: Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

 4. Liittymis- ja jäsenmaksu: Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruudesta ja avaimen pantin päättää vuosikokous. Kun jäsen lopettaa avantouinnin, hänen on palautettava avain, minkä jälkeen hänelle palautetaan avaimesta maksettu pantti.

 5. Hallitus: Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 6 muuta varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.Hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Sama henkilö voi yhtäjaksoisesti toimia samassa tehtävässä enintään kolme kaksivuotiskautta. Sellaisen jäsenen tilalle, joka on estynyt hoitamasta tehtäviään, voidaan kesken toimikautta valita seuran kokouksessa uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Tällaista vajaata toimikautta ei huomioida edellä mainittua kolmen kaksivuotiskauden enimmäismäärää laskettaessa.

 6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen: Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

 7. Tilikausi: Yhdistyksen tilikausi on 1.8.-31.7.

 8. Yhdistyksen kokoukset: Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä marraskuun loppuun mennessä. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen: Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille uimakopin ilmoitustauluilla ja kotisivuilla.

 10. Vuosikokous: Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1.  kokouksen avaus.

  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys.

  5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.

  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

  7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus.

  8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.

  9. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.

  10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

  Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen: Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.